31 grudnia 2023

Zmiana terminologii w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 22 czerwca 2023 r., wprowadza zmiany terminologii, które m.in. pozwalają rozszerzyć pojęcie przemocy domowej i przeciwdziałają jednocześnie stygmatyzacji osób, które jej doznają lub stosują.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 535) dotychczasowe pojęcie „przemocy w rodzinie” zostało zastąpione przez „przemoc domową”. Rozszerzono również pojęcie przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc. Zmiany w terminologii uwzględnione w nowelizacji ustawy nie tylko służą przeciwdziałaniu stygmatyzacji rodziny, ale też poszerzają grupy osób podlegających ochronie prawnej. „Ofiary przemocy w rodzinie” lub „Osoby dotknięte przemocą” zostały określane jako „osoby doznające przemocy domowej”. Rozszerzono również krąg osób, które obejmuje ustawa: są to osoby niespokrewnione, ale wspólnie mieszkające lub członkowie rodziny, którzy ze sobą nie zamieszkują. Nowelizacja ustawy umożliwia zatem objęcie ochroną byłych małżonków, między którymi dochodzić może do przemocy oraz osób żyjących w związkach nieformalnych. Istotną zmianą jest również rozszerzenie definicji osoby doznającej przemocy m.in. o dzieci, które są świadkami przemocy domowej. Przez pojęcie świadka przemocy rozumie się nie tylko osobę, która widziała akt przemocy, ale ma wiedzę na ten temat. Zrezygnowano również z określenia „sprawca przemocy” na rzecz „osoba stosująca przemoc”.