29 października 2023

Prawne regulacje dotyczące używania alkoholu, w tym sprzedaż alkoholu osobom małoletnim

Podawanie alkoholu dzieciom i młodzieży jest przestępstwem. Wynika to z art. 208 Kodeksu karnego. Definicja napoju alkoholowego została zawarta w przepisach ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 165 z późn. zm.).

Przepisy te w art. 46 ust. 1 definiują napój alkoholowy jako produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Z kolei, zgodnie z polskim prawem, małoletnim jest osoba, która nie ukończyła lat 18.

Omawiany przepis zabrania wszelkich możliwych sposobów przekazywania alkoholu do dyspozycji małoletniego, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie; ułatwiania picia – czyli stworzenia sytuacji umożliwiającej małoletniemu konsumpcję alkoholu (np. poprzez kupno mu alkoholu, udzielenie pomieszczenia dla spożywania alkoholu czy danie rady, jak wejść w posiadanie alkoholu), jak też nakłaniania – czyli namawiania, zachęcania czy zapraszania do wspólnego spożywania alkoholu. 

Sprzedawcy i prowadzący punkty gastronomiczne

Przepisy prawa nie odnoszą się więc tylko do sprzedawców czy prowadzących punkty gastronomiczne. Przy czym kierownik sklepu lub punktu gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do sprzedaży lub podania alkoholu małoletnim, a więc popełnienia przestępstwa, może ponieść odrębną odpowiedzialność z art. 43 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1, kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie. Poza karą grzywny sąd może także orzec przepadek napojów alkoholowych, nawet jeśli nie są własnością sprawcy lub orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.